Er ontstaat sneller een arbeidsovereenkomst dan u denkt

arbeidVanaf 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) definitief in werking getreden. VAR-verklaringen zijn vanaf deze datum niet langer geldig. Als u niets op papier zet met uw zzp’er, loopt u sneller het risico dat het rechtsvermoeden voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst in werking treedt.

Partijbedoeling
Bij de beoordeling van de aard van de arbeidsrelatie is allereerst van belang wat de intentie is van partijen. Is het de bedoeling van partijen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan of om een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst van aanneming van werk aan te gaan? De bedoeling van partijen kan doorgaans worden afgeleid uit afspraken tussen partijen die worden weergegeven in een overeenkomst. Als er geen overeenkomst is, is het niet eenvoudig om te achterhalen wat de partijbedoeling was.

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst
In artikel 7:610a BW staat dat wanneer iemand voor een ander en tegen beloning gedurende drie opeenvolgende maanden wekelijks dan wel ten minste twintig uur per maand arbeid verricht, hij vermoed wordt dit te doen krachtens arbeidsovereenkomst. Dit artikel levert feitelijk een bewijsvermoeden. Het is dan mogelijk om tegenbewijs te leveren. Als er niets op papier staat, is het lastiger om dit tegenbewijs te leveren.
Risico
In de praktijk komt het met enige regelmaat voor dat een opdrachtnemer stelt dat er in plaats van sprake is van een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst van opdracht. De opdrachtnemer is dan bijvoorbeeld ziek en vordert loondoorbetaling bij ziekte op grond van een arbeidsovereenkomst. Als er tussen partijen niets op papier staat, dan staat de opdrachtgever feitelijk al op achterstand en dient er tegenbewijs te worden geleverd dat geen arbeidsovereenkomst is ontstaan. Om zo veel mogelijk te voorkomen dat deze situatie zich kan voordoen, verdient het aanbeveling om afspraken op papier te zetten en de partijbedoeling uitdrukkelijk te benoemen in de overeenkomst.

Overeenkomst van opdracht
Buiten het risico van het ontstaan van het bewijsvermoeden, verdient het in algemene zin aanbeveling om afspraken tussen de opdrachtgever en zzp’er op papier te zetten. Denk hierbij aan afspraken over betaling, aansprakelijkheid, vrijwaring, geheimhouding of een relatiebeding. De invoering van de Wet DBA en de implementatietermijn tot 1 mei 2017 vormt een uitstekend aanknopingspunt om het gesprek te starten over de afspraken en deze juridisch te screenen.